بسم الله الرحمن الرحیم
درآستانه سفر مقام معظم رهبری به شهر مقدس قم و شور و جنب و جوشی که در میان مومنان این شهرایجاد شده است تصمیم گرفتم بیاناتی ازآن رهبر فرزانه وقرآن پژوه را که بخشی را خبرگزاری ایکنا جمع آوری کرده بود درسایت شهرمجازی قرآن کریم قرار دهم

آخرین موضوعات ارسالی این انجمن: